за нас

Адвокатска кантора „Бъндеви“ обединява професионалния опит на адвокат Светослав Бъндев и адвокат  Екатерина Бъндева, сътрудници и стажанти. За кантората ни защитата на правата и законните интереси на клиентите е на първо място . Основно правило в работата на адвоката, а и за нас наличието е добросъвестност, взаимно доверие и отговорност. Съвременното правораздаване във всичките му направления и на всички нива е немислимо без участието на адвокат. В много случаи те са необходими и във връзка с подготвянето на документи за участие в конкурси, за издаване на разрешения, документи, лицензии, патенти и др. административни актове, дори само за консултации по конкретни правни казуси.   Адвокатът се избира „Intuitu personae“ или „с оглед на личността“. Това отразява елемента на лично доверие. Личността на договарящите се страни е от решаващо значение. Адвокатската професия за всички нас е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации. Благодарение на юридическите знания и опита ни при решаване на специфични проблеми, ние се стараем да действаме по най- добрия начин и да съдействаме в максимална степен на нашите клиенти с цел да се намери най- прекия път за решаването на вашия казус, съобразно статута му и спецификата му. Правните услуги, които Адвокатска кантора „Бъндеви“ предлага са разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат, който е най- благоприятен за клиентите ни. Призванието на адвоката е да помогне на клиента си във всяка житейска ситуация и да го предпази чрез своите юридически знания, опит и съвети от грешни решения, които в повечето случаи са свързани с много главоболия, които са могли да бъдат избегнати или минимизирани. Екипът на нашата кантора се старае да обърне необходимото внимание на всеки един клиент, да го изслуша внимателно и търпеливо, да разгледа наличните документи и да даде становище по проблема, с който сте се обърнали към нас. След детайлно проучване на спецификата на конкретния казус, разясняваме на клиентите си правилата и процедурите за защита на правата и интересите им и съответно ги превеждаме през целия процес. Към служебните си ангажименти се отнасяме с усърдие и старание. Стараем се да проявяваме афинитет към детайлите, проучваме обстойно нормативната база и съдебната практика, свързани с казусите на клиентите. Работим в тясно сътрудничество с други адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, специалисти от счетоводно-финансова, застрахователна, ІТ, уеб, авто-техническа област и др. Всичко гореизброено спомага за по- комплексното и успешно разрешаване на всеки отделен казус. Сред клиентите си имаме както български, така и чуждестранни физически и юридически лица, които обслужваме съответно на български, английски и руски език. Към настоящия момент Адвокатска кантора „Бъндеви“, предвид улесняването на съвместната работа с нашите клиенти, предлага вече и юридически съвети по електронна поща, където на Вас се предоставя първоначална онлайн правна консултация с цел запознаване с индивидуалната специфика на вашия правен проблем и даване на становище за най – добро възможно решение на конкретния казус съобразно действащото ни законодателство .

Адвокатска кантора „Бъндеви“ осъществява следните консултации, процесуално представителство и други услуги в различни области на правото, а именно:

 

 • Устни и писмени консултации, включително и по е-mail и skype;
 • Справки по дела /преписки/ и даване на становище по тях- устни и писмени;
 • Цялостно консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица в сферата на правото пред всички български съдилища,институции и арбитражи.
 • Изготвяне на всякакви книжа като договори, допълнителни споразумения /анекси/, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, актове по обстоятелствена проверка, покани, молби /заявления/, жалби, тъжби, завещания, искови молби, обжалване на актове и постановления и други;
 • Съдействие за снабдяване с удостоверения, разрешителни, лицензии и т.н.;
 • Юридическо съдействие, защита и представителство при дела относно всякакви правни проблеми, свързани с етажната собственост.
 • Учредяване, регистриране, вписване на промени, наследяване, прехвърляне (продажба), преобразуване, прекратяване, ликвидация и заличаване на ЕТ, ЕООД, ООД, СД, КД, КДА, АД, ЕАД, клон на местно или чуждестранно юридическо лице, сдружение по ЗЗД, кооперация, партия, фондации и сдружения с нестопанска цел, заложна къща и др.;
 • Консултации, становища и правна защита по дела за развод, искове за издръжка или увеличаване на такава.
 • Консултации,  правна зашита и съдействие по дела за наследство и делба на имоти.
 • Правна защита и консултации по дела за домашно насилие.
 • Абонаментно правно обслужване;
 • Представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред държавни, общински и частни структури;
 • Процесуално представителство, защита и съдействие по граждански, административни, наказателни, административно-наказателни и изпълнителни дела;
 • Процесуално представителство на пострадали лица и извършители пред разследващи органи и наказателен съд по дела във връзка с ПТП. Изготвяне на искове молби и процесуално представителство на пострадали лица пред граждански съдилища срещу застрахователни компании и дружества по Кодекса за застраховане във връзка с ПТП.
 • Дистанционно оказване на  правни консултации и защита на интереси при всякакви преговори с юридически елемент в страната и в чужбина.

 

 

Уважаеми бъдещи и настоящи клиенти, на ваше разположение сме. Не се колебайте да ни потърсите, защото вашите проекти и правни проблеми заслужават да бъдат насочени и разрешени по възможно най-добрия за Вас начин.

Предлагаме съдействие на клиентите си във всички области, свързани с юридическите услуги.
Екипът ни търси и винаги най-доброто разрешение на всеки правен проблем с оглед защита на Вашите интереси, а главната ни цел е да осигурим на клиентите си висококачествени и ефективни правни услуги.

Гарантираме Ви коректно и качествено обслужване, своевременна информация и задължителна дискретност!

Интересите на клиента винаги за нас са били на първо място, независимо от разнообразните трудности, с които ни заобикаля на правото. Заедно с клиента преминаваме през трудностите на правото, преодолявайки ги понякога бързо, друг път бавно и полека, в името на разрешаване по най-благоприятен начин на общата ни юридическа цел. А професионалната ни максима е да Ви помогнем и да преминем като победители ЗАЕДНО:

INTER APICES JURIS! /През трудностите на правото!/

Адвокат Светослав Бъндев

партньор в Адвокатска кантора „Бъндеви”

Адвокат Екатерина Бъндева

партньор в Адвокатска кантора „Бъндеви”